Rapportering | Ledelsesoverblik og rapporter over dine ordrer

Rapportering i Ledelsesoverblik


Rapportering giver dig let adgang til at udtrække nøgletal på virksomhedens ordrer. Rapporterne giver en sammentælling på ordrer i en periode, eller frem til en bestemt skæringsdato alt efter, hvad du skal bruge rapporten til. Derfor kan du selv vælge, hvilke felter du vil have med i dine rapporter. Du kan finde Rapportering under Ledelsesoverblik fanen.

I Rapportering ligger der 7 foruddannede rapporter, som vist på nedenstående billede.

Når du går ind på rapporterne, har du mulighed for selv at vælge periode, og du har mulighed for at bestemme, hvilke oplysningerne du ønsker at få vist ved hjælp af knappen ‘Vis felter’. Når du har fået den rapport frem du ønsker, kan du eksportere den til excel, ved at klikke på ‘Eksport’.


Overblik over udgifter og indtægter på ordrer

Overbliksrapporten giver dig mulighed for at se udgifter og indtægter på ordrer for hele ordrens levetid. Data kan filtreres ud fra følgende:

  • Ordrestatus: Hvilken ordrestatus der skal hentes. Det er muligt at vælge mellem ’Alle’, ’Igangværende’, ’Færdigmeldte’ og ’Afsluttede’ ordrer.
  • Afslutningsdato, fra og til: Filtrer på ’fra og til’ hvilken dato ordrer er afsluttet inden for. Dette vil være muligt hvis der er valgt ’Alle’ eller ’Afsluttede’ i ordrestatus.
  • Kunde: Filtrer på alle kunder eller én bestemt kunde, som ordren er knyttet til.
  • Vis for: Hvilken afdeling eller én bestemt ansvarlig, som ordren er knyttet til.

Når du har taget stilling til valg af data, vil du kunne se en forhåndsvisningen af rapporten ved at trykke på knappen ’Se forhåndsvisning’. Ønskes hele rapporten vist, skal du klikke på knappen ’Eksporter’ hvorefter din rapport kan åbnes i Excel.

Du kan bruge den nye rapport til at danne dig et fuldstændigt overblik over hvilke indtægter og udgifter der ligger på en eller flere givende ordre i hele ordrens levetid. Når du trækker den nye rapport kan du se fakturerede beløb, dækningsbidrag samt samlet udgifter.

De enkelte felter i rapporten er forklaret i afsnittet “Beskrivelse af felter i rapporter” i denne artikel.

 


 

Rapportering af ‘Uafsluttede arbejder’

Rapporten med uafsluttede arbejder viser alle ordrer, som opfylder mindst en af følgende betingelser:

  • Ordren er åben (ikke afsluttet/afvist)
  • Ordren har en åben fakturakladde
  • Ordren har udgifter der ligger efter skæringsdatoen (materialeregistreringer, timeregistreringer)
  • Ordren har indtægter der ligger efter skæringsdatoen (fakturaer, kreditnotaer)

Rapporten er god at benytte, når du skal opgøre det arbejde som er påbegyndt, men endnu ikke er færdigt. Denne rapport kan du f.eks. bruge til at beregne værdien af virksomhedens igangværende arbejder, for den skæringsdato du vælger. Husk altid at kontrollere om alle udgifter og indtægter er registreret korrekt og rådfør dig med din revisor. Du kan også læse mere på SKATs hjemmeside ang. igangværende arbejder for fremmed regning.

De enkelte felter i rapporten er forklaret i afsnittet “Beskrivelse af felter i rapporter” i denne artikel.


 

Perioderapport

Perioderapporten giver dig mulighed for at se udgifter og indtægter på ordrer for den periode du vælger. Data kan trækkes for et år ad gangen. Du kan bruge rapporten til at opgøre kvaliteten af din tilbudsgivning, dækningsgrader, udfakturering med videre. Perioderapporten er god til din måneds- eller kvartalsrapportering til dig selv og ikke mindst, hvis du har en bestyrelse eller revisor du skal rapportere til.

De enkelte felter i rapporten er forklaret i afsnittet “Beskrivelse af felter i rapporter” i denne artikel.

NB! Perioderapporten kan maksimalt trækkes for 12 måneder ad gangen. 


 

Beskrivelse af felter i rapportering

Nedenfor er felterne forklaret, så du kan afgøre, hvilke felter der er vigtige, hvis du vil tilpasse din rapport.

NB! Alle beløb er angivet eksklusive moms.

Navn Beskrivelse Beregnes ved
Status Viser den nuværende status for ordren. Den angiver ikke status for den valgte dato Feltværdi
Salgspris Værdien i feltet salgspris. Fast pris eller salgspris af forbrug. Feltværdi
Anslået pris Den anslåede pris fra kalkulationen på ordren. Summen af salgsprisen på kalkulationslinjerne.
Anslået omkostning Den anslåede omkostning fra kalkulationen på ordren. Summen af omkostningen på kalkulationslinjerne.
Timeforbrug Antal af registrerede timer på arbejdssedlen. Summen af antal timer registreret af medarbejdere.
Timeomkostning Lønudgift for arbejdssedlen. Summen af omkostninger på registrerede timer, tillæg m.v.
Materialeomkostning Materialeudgift for arbejdssedlen. Summen af omkostninger på materialer.
Samlet omkostning Den samlede udgift for arbejdssedlen. Timeomkostning + Materialeomkostning
Timesalgsværdi Salgspris af registrerede timer, både faktureret og ikke faktureret. Eksklusiv ekstra arbejder Summen af salgsprisen på registrerede timer, tillæg m.v.
Materialesalgsværdi Salgspris af materialer, både faktureret og ikke faktureret. Eksklusiv ekstra arbejder Beregnet salgspris på materialer ved standard avancer.
Ekstra arb. timesalgsværdi Salgspris af registrerede timer fra ekstra arbejder, både faktureret og ikke faktureret. Summen af salgsprisen på registrerede timer, tillæg m.v.
Ekstra arb. materialesalgsværdi Salgspris af materialer fra ekstra arbejder, både faktureret og ikke faktureret. Summen af salgspris på materialer.
Ekstra arb. fast pris Salgspris fra alle ekstra arbejder i fast pris. Summen af salgspris for de ekstra arbejder der afregnes i fast pris.
Ekstra arb. forbrug Salgspris fra alle ekstra arbejder med forbrug som prisgrundlag. Summen af salgspris på materialer for de ekstra arbejder der afregnes efter forbrug.
Faktureret beløb Det totale beløb af samtlige godkendte fakturaer på arbejdssedlen. Summen af fakturabeløb
Anslået dækningsbidrag Estimeret fortjeneste på ordren. Salgspris eller Anslået pris Anslået omkostning
Faktisk dækningsbidrag Hvad du har tjent på ordren. Faktureret beløb – Samlet omkostning
Dækningsbidrag pr. time i alt Hvad er fortjenesten pr. time. Hvis antallet af registrerede timer er 0 vil feltet ikke have nogen værdi. Faktisk dækningsbidrag / Timeforbrug
Faktisk/budgetteret udgift(%) Dette tal beskriver hvor meget de faktiske omkostninger afviger fra de estimerede omkostninger.  Samlet omkostning / Anslået omkostning * 100
Faktisk/budgetteret indtægt(%) Dette tal beskriver hvor meget de faktiske indtægter afviger fra de estimerede indtægter. Faktureret beløb / Anslået indkomst eller salgsværdi * 100
Faktisk dækningsgrad (%) Beskriver hvor meget du har tjent på ordren i procent af salgsprisen. Faktureret beløb Samlet omkostning / faktureret beløb * 100
Ønsket dækningsgrad (%) Det er den ønskede/forventede dækningsgrad i % angivet på 1: Ordre, 2: Ordretype, 3: Virksomhedsindstillinger Feltværdi
Værdi af igangværende i alt Værdien af ordren som endnu ikke er blevet faktureret. Hvis der er faktureret mere end forbruget berettiger, vil værdien af igangværende blive negativ. Samlet omkostning / (100Ønsket dækningsgrad (%)) * 100Faktureret beløb

 

Navn Beskrivelse Beregnes ved
Salgsværdi Dette er salgsprisen på timer og materialer som er blevet brugt. Summen af Timesalgsværdi og Materialesalgsværdi
Færdiggørelsesgrad (%) En anslået færdiggørelsegrad der angiver, hvor mange procent af opgaven der er blevet udført. Salgsværdi / Tilbudspris * 100

 

Ikke faktureret beløb Værdien af materialer & timer der endnu ikke er faktureret på nuværende tidspunkt. Samme beløb som ses i overblikket. Totalen af alle ulåste timer og materialer på arbejdssedlen og ekstra arbejde.
Ufaktureret Salgsværdi Værdien af arbejde som endnu ikke er faktureret. SalgsværdiFaktureret beløb

Eller ved fast pris: Færdiggørelsesgrad * tilbudsprisFaktureret beløb

Opdateret dato Viser data for seneste aktivitet på ordren. Feltværdi
Kundenummer Viser kundenummer. Feltværdi
Ordreoverskrift Viser overskrift for ordren. Feltværdi
Oprettet dato Viser data for oprettelse af ordren. Feltværdi

 

Rapport over forbrugte og fakturerede materialer

I Minuba kan du udtrække en rapport over alle dine forbrugslinjer på tværs af dine ordre. På denne måde kan du få et overblik over hele din virksomheds forbrug.

Du kan trække rapporten enten samlet pr. materialenummer, eller med samtlige forbrugs- eller fakturalinjer i en valgt periode.

Rapporterne ‘Samlet materialeforbrug’ og ‘Samlet materialesalg’ viser dig en linje pr. materialenummer i perioden.

Raporterne ‘Registreret materialeforbrug’ og ‘Registreret materialesalg’ viser dig alle registrerede linjer og fakturalinjer i perioden.

Materialeforbrug er alle linjer der er registreret som forbrug på en arbejdsseddel.

Materialesalg er alle godkendte fakturalinjer i perioden.

Filtrer i rapportering

Du kan filtrere din rapport ved at ændre dato intervallet oppe i venstre hjørne. Her har du også mulighed for at tilføje et kundefilter og/eller kun at vise forbrugslinjer for specifikke afdelinger eller ansvarlige medarbejdere. Når de ønskede værdier er blevet indtastet skal du blot trykke på ‘Opdater’ knappen, herefter vil tabellen vises med de nye værdier.

Filterbjælke forbrugslinjerapport rapportering

Hvis nogen kolonner ikke ønskes vist kan disse fjernes under ‘Vælg felter’ knappen, her kan andre ikke-standard kolonner også tilføjes hvis et mere detaljeret overblik begæres.


Forrige artikel: ‘Grafer og nøgletal i ledelsesoverblik’ Næste artikel: ‘Brugere i Minuba’