Rapportering

Rapportering giver dig let adgang til at udtrække nøgletal på virksomhedens ordrer. Rapporterne giver en sammentælling på ordrer i en periode, eller frem til en bestemt skæringsdato alt efter, hvad du skal bruge rapporten til. Derfor kan du selv vælge, hvilke felter du vil have med i dine rapporter. Du kan finde Rapportering under Ledelsesoverblik fanen.

I Rapportering ligger der 6 foruddannede rapporter, som vist på nedenstående billede.

Når du går ind på rapporterne, har du mulighed for selv at vælge periode. I de to første rapporter har du yderligere mulighed for at bestemme, hvilke felter du ønsker at få vist.


Uafsluttede arbejder

Rapporten med uafsluttede arbejder viser alle ordrer, som opfylder mindst en af følgende betingelser:

  • Ordren er åben (ikke afsluttet/afvist)
  • Ordren har en åben fakturakladde
  • Ordren har udgifter der ligger efter skæringsdatoen (materialeregistreringer, timeregistreringer)
  • Ordren har indtægter der ligger efter skæringsdatoen (fakturaer, kreditnotaer)

Rapporten er god at benytte, når du skal opgøre det arbejde som er påbegyndt, men endnu ikke er færdigt. Denne rapport kan du f.eks. bruge til at beregne værdien af virksomhedens igangværende arbejder, for den skæringsdato du vælger. Husk altid at kontrollere om alle udgifter og indtægter er registreret korrekt og rådfør dig med din revisor. Du kan også læse mere på SKATs hjemmeside ang. igangværende arbejder for fremmed regning: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1977729

De enkelte felter i rapporten felter er forklaret nedenfor.


Perioderapport

Perioderapporten giver dig mulighed for at se udgifter og indtægter på ordrer for den periode du vælger. Hvis du vil have alle data ud, så lader du bare periodefelterne være blanke. Du kan bruge rapporten til at opgøre kvaliteten af din tilbudsgivning, dækningsgrader, udfakturering med videre. Perioderapporten er god til din måneds- eller kvartalsrapportering til dig selv og ikke mindst, hvis du har en bestyrelse eller revisor du skal rapportere til.

De enkelte felter i rapporten er forklaret nedenfor.


Beskrivelse af felter i rapporter

Nedenfor er felterne forklaret, så du kan afgøre, hvilke felter der er vigtige, hvis du vil tilpasse din rapport. Alle beløb er angivet eksklusive moms.

Navn Beskrivelse Beregnes ved
Status Viser den nuværende status for ordren. Den angiver ikke status for den valgte dato Feltværdi
Salgspris Værdien i feltet salgspris. Fast pris eller salgspris af forbrug. Feltværdi
Anslået pris Den anslåede pris fra kalkulationen på ordren. Summen af salgsprisen på kalkulationslinjerne.
Anslået omkostning Den anslåede omkostning fra kalkulationen på ordren. Summen af omkostningen på kalkulationslinjerne.
Timeforbrug Antal af registrerede timer på arbejdssedlen. Summen af antal timer registreret af medarbejdere.
Timeomkostning Lønudgift for arbejdssedlen. Summen af omkostninger på registrerede timer, tillæg m.v.
Materialeomkostning Materialeudgift for arbejdssedlen. Summen af omkostninger på materialer.
Samlet omkostning Den samlede udgift for arbejdssedlen. Summen af Timeomkostning og Materialeomkostning
Timesalgsværdi Salgspris af registrerede timer, både faktureret og ikke faktureret. Eksklusiv ekstra arbejder Summen af salgsprisen på registrerede timer, tillæg m.v.
Materialesalgsværdi Salgspris af materialer, både faktureret og ikke faktureret. Eksklusiv ekstra arbejder Summen af salgspris på materialer.
Ekstra arb. timesalgsværdi Salgspris af registrerede timer fra ekstra arbejder, både faktureret og ikke faktureret. Summen af salgsprisen på registrerede timer, tillæg m.v.
Ekstra arb. materialesalgsværdi Salgspris af materialer fra ekstra arbejder, både faktureret og ikke faktureret. Summen af salgspris på materialer.
Ekstra arb. fast pris Salgspris fra alle ekstra arbejder i fast pris. Summen af salgspris for de ekstra arbejder der afregnes i fast pris.
Ekstra arb. forbrug Salgspris fra alle ekstra arbejder med forbrug som prisgrundlag. Summen af salgspris på materialer for de ekstra arbejder der afregnes efter forbrug.
Faktureret beløb Det totale beløb af samtlige godkendte fakturaer på arbejdssedlen. Summen af fakturabeløb
Anslået dækningsbidrag Estimeret fortjeneste på ordren. Forskellen på Salgspris eller Anslået pris og Anslået omkostning
Faktisk dækningsbidrag Hvad du har tjent på ordren. Forskellen på Faktureret beløb og Samlet omkostning
Dækningsbidrag pr. time i alt Hvad er fortjenesten pr. time. Hvis antallet af registrerede timer er 0 vil feltet ikke have nogen værdi. Faktisk dækningsbidrag divideret med <strongTimeforbrug
Faktisk/budgetteret udgift(%) Dette tal beskriver hvor meget de faktiske omkostninger afviger fra de estimerede omkostninger. Udregnes ved at dividere Samlet omkostning med Anslået omkostning gange med 100
Faktisk/budgetteret indtægt(%) Dette tal beskriver hvor meget de faktiske indtægter afviger fra de estimerede indtægter. Udregnes ved at dividere Faktureret beløb med Anslået indkomst eller salgsværdi gange med 100
Faktisk dækningsgrad (%) Beskriver hvor meget du har tjent på ordren i procent af salgsprisen. 1 minus Samlet omkostning divideret med faktureret beløb gange med 100
Ønsket dækningsgrad (%) Det er den ønskede/forventede dækningsgrad i % angivet på 1: Ordre, 2: Ordretype, 3: Virksomhedsindstillinger Feltværdi
Værdi af igangværende i alt Værdien af ordren som endnu ikke er blevet faktureret. Hvis der er faktureret mere end forbruget berettiger, vil værdien af igangværende blive negativ. 100 gange Samlet omkostning divideret med (100 minus Ønsket dækningsgrad (%)) minus Faktureret beløb

 

Navn Beskrivelse Beregnes ved
Salgsværdi Dette er salgsprisen på timer og materialer som er blevet brugt. Summen af Timesalgsværdi og Materialesalgsværdi
Færdiggørelsesgrad (%) En anslået færdiggørelsegrad der angiver, hvor mange procent af opgaven der er blevet udført. Udregnes ved at dividere Salgsværdi med Tilbudspris gange med 100

 

Ikke faktureret beløb Værdien af materialer & timer der endnu ikke er faktureret på nuværende tidspunkt. Samme beløb som ses i overblikket. Totalen af alle ulåste timer og materialer på arbejdssedlen og ekstra arbejde.
Ufaktureret Salgsværdi Værdien af arbejde som endnu ikke er faktureret. Salgsværdi minus Faktureret beløb

Eller ved fast pris: Færdiggørelsesgrad ganget med tilbudspris minus Faktureret beløb

Opdateret dato Viser data for seneste aktivitet på ordren.
Kundenummer Viser kundenummer.
Ordreoverskrift Viser overskrift for ordren.
Oprettet dato Viser data for oprettelse af ordren.

Rapport over forbrugte og fakturerede materialer

I Minuba kan du udtrække en rapport over alle dine forbrugslinjer på tværs af dine ordre. På denne måde kan du få et overblik over hele din virksomheds forbrug. Denne guide gennemgår hvordan du kan lave netop dette udtræk.

Hvis du trykker på Forbrugslinjerapport vil du blive ført til tabellen, der som udgangspunkt viser dig alle forbrugslinjer fra den sidste måned.

Filtrer

Du kan filtrere din rapport ved at ændre dato intervallet oppe i venstre hjørne. Her har du også mulighed for at tilføje et kundefilter og/eller kun at vise forbrugslinjer for specifikke afdelinger eller ansvarlige medarbejdere. Når de ønskede værdier er blevet indtastet skal du blot trykke på Opdater knappen, herefter vil tabellen vises med de nye værdier.

Filterbjælke forbrugslinjerapport

Hvis nogen kolonner ikke ønskes vist kan disse fjernes under Vælg felter knappen, her kan andre ikke-standard kolonner også tilføjes hvis et mere detaljeret overblik begæres.

Eksport

Når tabellen indholder den korrekte information kan du eksportere den til en Excel fil ved at trykke på knappen Eksport oppe i højre hjørne.


Registreret materialesalg

I Minuba kan du udtrække en rapport over alle dine priser på et forbrugt materiale, på tværs af dine arbejdssedler. På denne måde kan du få et overblik over hvilke forskellige priser et materialer er blevet sat til.

Hvis du trykker på Materialesalg vil du blive ført til tabellen, der som udgangspunkt viser dig alle solgte materialer i indeværende måned.

Tilpas

Du kan tilpasse din rapport, ved at ændre dato intervallet oppe i venstre hjørne. Her har du også mulighed for at vælge at få vist rapporten for en enkelt kunde, et enkelt materiale. Når du har indtastet dine valg, skal du blot trykke på knappen Opdater, herefter vil tabellen vises med de nye værdier.

Materialpricereportfilterbar

Eksport

Når rapporten indholder den ønskede information kan du eksportere den til en Excel fil ved at trykke på knappen Eksport.